GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

  • Tiêu thụ điện ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong chi phí quản lý doanh nghiệp
  • Giá điện luôn tăng gây khó khăn trong việc lập kế hoạch quản lý chi phí
  • Mong muốn cắt giảm một khoản chi phí lớn cho việc chi trả điện năng hàng tháng.
  • Khẳng định giá trị thương hiệu, phát triển bền vững của doanh nghiệp gắn liền với hình ảnh xanh – sạch, bảo vệ môi trường.

ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CÓ DỰ TRỮ